Finest Planning

“”

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Finest Planning gevestigd te Wijlre, met KvK nummer 65153081, stelt zich ten doel om opdrachtgevers te begeleiden op financieel en fiscaal gebied.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of gewijzigde vervolgopdrachten die aan Finest Planning worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Finest Planning.
1.4 Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts van toepassing op opdrachten indien dat schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en Finest Planning.

Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Finest Planning wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Finest Planning een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Finest Planning is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan Finest Planning verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Finest Planning en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Finest Planning werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan Finest Planning verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Finest Planning, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Opdrachtgever zal steeds alle relevante informatie aan Finest Planning verstrekken, die zij nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar opdracht. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verschafte informatie.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Finest Planning opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Finest Planning en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Finest Planning werkzaam zijn.
2.7 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Finest Planning zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Geheimhouding
Finest Planning is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting lijdt uitzondering indien Finest Planning een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, of indien opdrachtgever Finest Planning van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Artikel 4: Bescherming persoonsgegevens
De door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zal Finest Planning slechts gebruiken ter uitvoering van de opdracht of ten behoeve van het verzenden van mailings, behoudens de verplichting van Finest Planning om deze gegevens op grond van de wet of openbare orde te verstrekken.

Artikel 5: Honorarium en verschotten
5.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Finest Planning omvatten het honorarium en de verschotten, te vermeerderen met omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.2 Finest Planning is transparant in de wijze waarop zij de kosten berekent. Indien geen vast tarief of andere afspraken zijn overeengekomen en vastgelegd, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
5.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Finest Planning periodiek vast te leggen basisuurtarief. Daarnaast zal bij het uurtarief rekening worden gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang van de zaak en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Finest Planning bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. Indien het basisuurtarief echter zou worden verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst beëindigen. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.
5.5 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Finest Planning ten behoeve van de opdrachtgever betaalt, zoals reiskosten, kosten van uittreksels en andere specifieke kosten.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen.
6.2 Bij betaling tussen de 14 en 30 dagen is een toeslag verschuldigd van 3%.
6.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan en een betalingsherinnering wordt verzonden, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf 30 dagen na de factuurdatum.
6.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die hierbij worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.
6.5 Indien een factuur, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Finest Planning haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Finest Planning is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van deze werkzaamheden.
6.6 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een factuur is gehouden, dan dient hij zulks binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Finest Planning te laten weten.

Artikel 7: Voorschot
Finest Planning kan van de opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen, c.q. voortgezet. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Finest Planning
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Finest Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Finest Planning bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Finest Planning wordt uitgekeerd, inclusief het door Finest Planning te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Finest Planning in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Finest Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Finest Planning bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 Finest planning is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
8.5 Finest Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Finest Planning gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Finest Planning kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
8.6 Finest Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Finest Planning verzonden (email)berichten Finest Planning niet hebben bereikt.
8.7 In het geval Finest Planning adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Finest Planning een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Finest Planning is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Finest Planning niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Finest Plannning voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Finest Planning indien Finest Planning zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Finest Planning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Finest Planning redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Finest Planning ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Finest Planning geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Finest Planning kan worden gevergd.


Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen
10.1 Op de rechtsverhouding tussen Finest Planning en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
10.3 Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Finest Planning. Ze worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op dienst eerste verzoek kosteloos aan hem toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden gepubliceerd op de website van Finest Planning.

Artikel 11: Overige bepalingen
Indien enig beding van deze voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, wordt alleen die bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort gelden.